top of page

Birth Story

Birth of the first period

Fujimaru Yoshino guitar & vocal

Makoto Matsushita guitar & vocal

Naoki Watanabe bass & vocal

Atsuo Okamoto drums & vocal

Yoshihiko Ando keyboard & vocal

Phase 2 activities resumed

Fujimaru Yoshino  guitar & vocal

Makoto Matsushita guitar & vocal

Naoki Watanabe bass & vocal

Atsuo Okamoto drums & vocal

Hidetoshi Yamada keyboard & vocal

Birth of the new AB'S

Fujimaru Yoshino guitar & vocal

Makoto Matsushita guitar & vocal

Atsuo Okamoto drums & vocal

Kazuyuki Takekoshi keyboard & vocal

Toyama Yosuke bass & chorus

bottom of page